Mars sediment bildar ett nätverk på ytan

Mars sediment bildar ett nätverk på ytan

Tre forskare från University of Chicago fann bevis för att smala nätverk av kanaler på Mars-ytan är förknippade med tungtvattenavrinning. Dessa formationer liknar dem som observeras på jorden.

En preliminär studie av nätverket av smala marskanaler ledde till att forskarna spekulerade på att de bildade en stabil vattenkälla. Andra alternativ inkluderar grundvattenflöde, flodflöde eller issmältning. Men debatten fortsatte på grund av bristen på övertygande bevis till förmån för en av teorierna.

En ny studie erbjuder en alternativ teori baserad på markbunden geografi. Forskare har upptäckt en länk mellan områdets torrhet och grenvinklar som är karakteristiska för vissa kanaler. Kanaler från mer torra regioner bildade oftast smalare vinklar än på platser som är utsatta för tung nederbörd. För att förstå huruvida denna analogi kan tillämpas på Mars, undersökte forskarna en dataset med information om förgreningen av Marskanalerna. Genom att jämföra två uppsättningar data från olika observationer noterade de likheter i beskrivningarna av förgreningsvinklar på det röda planet, vilka båda är förenliga med slutsatserna av kommandot (smala vinklar).

På jorden skapas smala kanaler genom sällsynt stormvattenavrinning. Efterföljande sediment ledde till fördjupningen av kanalerna till dagens djup. Det antas att samma sak upprepas på Mars. Så på den röda planeten fanns det en extremt aktiv hydrologisk cykel.

Kommentarer (0)
Sök